Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Het NLP Instituut B.V. (hierna te noemen: ’Het NLP instituut’) en Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ’Training’).

1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Het NLP instituut een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.

1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

1.4 Onder Open training wordt verstaan een door Het NLP instituut georganiseerde training waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.5 Na het versturen van het inschrijf formulier heb je nog 14 dagen bedenktijd.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging krijgt van Opdrachtgever’s aanmelding via www.hetnlpinstituut.com of een opdrachtbevestiging van Het NLP instituut ondertekent.

2.2. De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Het NLP instituut.

Artikel 3: NLP Opleidingen

Een NLP opleiding is een praktische NLP training die in verschillende formaten wordt aangeboden op de website. Hieronder vallen de NLP practitioner opleiding en de NLP Master Practitioner opleiding.

3.1 Het inschrijf formulier staat op de website of word op papier persoonlijk of via post gegeven. Bij het invullen van het inschrijf formulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, die reeds ook meegestuurd worden in de bevestiging email voor deelname en inschrijving aan de desbetreffende opleiding.

3.2 Het tarief voor de NLP opleiding staat vermeldt bij de opleiding. Tijdens het verkennend gesprek wordt eventuele korting* afgesproken. Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de opleiding verstuurd en dient voor aanvang van de opleiding te zijn betaald tenzij anders besproken in een betalingsregeling.*

3.3 De deelnemer kan de inschrijving kosteloos annuleren tot 4 weken voor aanvang van de training. Binnen 4 weken voor aanvang van de training worden 50 % annuleringskosten gerekend. De deelnemer heeft zijn inschrijving geannuleerd zodra er een bevestiging van de annulering is ontvangen. Zonder bevestiging van de annulering is de deelnemer verplicht tot volledige betaling van de training.

3.4 In het geval van annulering door Het NLP Instituut, door te weinig aanmeldingen, het minimum aanmeldingen is 6 deelnemers. En wanneer cursisten al betaald hebben zullen wij het bedrag binnen 2 weken terug betalen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de training relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan Opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.

4.2. Het NLP instituut spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

4.3. Het NLP instituut is tegenover de opdrachtnemer en/of Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

4.4. Het NLP instituut is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

4.5. Het NLP instituut is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

4.6. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

4.7. Op de Overeenkomsten en de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1. Het auteursrecht op de door Het NLP instituut uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, syllabus, sheets, flipcharts, audio bestanden en welke andere in de training gebruikte schriftelijke of audio materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Het NLP instituut, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het NLP instituut zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Het NLP instituut berust uitsluitend bij Het NLP instituut.

Artikel 6: Ziekte

6.1. Wanneer de Opdrachtgever tijdens de opleiding ziek wordt, heeft de opdrachtgever ten alle tijde de mogelijkheid om de opleiding(of opleidingsdag) in te halen in een vergelijkbare groep.

6.2. Wanneer de trainer/docent van de opleiding ziek wordt zal er voor passende vervanging gezorgd worden of zullen de deelnemers een vervangende opleidingsdag aangeboden krijgen.

Artikel 7: Afwezigheid en Inhalen

7.1. Wanneer de Opdrachtgever een dagdeel of weekend afwezig is kan een inhaalverzoek worden ingediend met in achtneming van artikel 7.2.

7.2. Een inhaalverzoek kan enkel op basis van legitieme reden en buiten controle van de Opdrachtgever worden ingediend via support@hetnlpinstituut.nl.

7.3. Het NLP Instituut beoordeeld elk verzoek individueel en informeert de Opdrachtgever over de uitkomst.

7.4. Het NLP Instituut biedt geen garanties op het honoreren van inhaalverzoeken.

7.5. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op restitutie door afwezigheid en of bij afwijzing inhaalverzoek van een of meerdere dagdelen / weekenden.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1. De opdrachtnemer en trainer/docent van de opleiding hebben een geheimhouding voor wat betreft de informatie van de opdrachtgever.

Artikel 9: Beëindiging

9.1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

9.2. Indien de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen en door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Gratis Opleidingsbrochure

Ontvang de opleidingsbrochure met uitgebreide informatie over de opleiding direct in je mailbox.

Brochure Downloaden

Ontdek je kracht

Metaprofiel Test

Je metaprogramma bepaalt hoe jij denkt, voelt, filtert en waarneemt in diverse situaties. Ontdek je sterke en zwakke punten met de Metaprofiel Test.

Start mijn test